کرسی های نظریه پردازی، نقد و نوآوری

تعداد بازدید:۹۳۷

کرسی های تخصصی

ردیف عنوان سطح کرسی صاحب کرسی زمان دانشکده وضعیت
1 جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزانه انسان نظریه پردازی دکتر سالار منافی اناری 1387/10/30 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی اجلاسیه نهایی
2 نقد مدل حقوقی ایران نقد دکتر ایرج بابایی 1387/12/19 حقوق و علوم سیاسی اجلاسیه نهایی
3 فرانظریه اسلامی روابط بین الملل نظریه پردازی دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی 1394/10/21 حقوق و علوم سیاسی اجلاسیه نهایی
4 رهیافت بومی سازی علوم سیاسی نوآوری دکتر ابراهیم برزگر 1394/12/09 حقوق و علوم سسیاسی اجلاسیه نهایی
5 از مادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل نوآوری دکتر حسین سلیمی 1398/10/11 حقوق و علوم سیاسی اجلاسیه نهایی
6 نظریه تعاملی زبان نظریه پردازی دکتر محمد دبیرمقدم 1400/02/30 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی اجلاسیه نهایی