اخبار

مدرسه پاییزه اخلاق در پژوهش

مدرسه پاییزه اخلاق در پژوهش

بهداشت اخلاقی در فرایند پژوهش: از طرحنامه تا گزارش تاریخچه اخلاق در تحقیقات علوم انسانی جنبه های حقوقی تخلفات پژوهشی تحلیل تطبیقی اخلاق در پژوهش سو, رفتارهای پژوهشی پربسامد در تولید متون علمی