گروه ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

تعداد بازدید:۰

شرح وظایف :

 • رتبه بندی فعالیت های دانشگاه و دانشکده های تابعه دانشگاه.
 • ارزیابی و نظارت مستمر فعالیت واحدهای پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
 • بررسی فرآورده های پژوهشی و نظارت بر روند تولید آن ها به منظور شناخت نقاط قوت و انحرافات براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی.
 • مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی دانشگاه و نظارت بر اجرای یکسان شاخص های ارزیابی در بخش های مختلف پژوهشی.
 • تهیه و تنظیم گزارش های دوره‌ای از عملکرد یژوهشکده ها، مراکز و گروه های پژوهشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی براساس منتایج ارزیابی های به عمل آمده به مقامات مافوق.
 • طراحی و تدوین علمی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی.
 • بررسی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و ارائه گزارش آن.
 • ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات علمی - تخصصی دانشگاه و ارائه گزارش های لازم.
 • رفع نیازهای آماری علمی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرا و فعالیت پایگاه‌های اطلاعات علمی اعضای حیات علمی.
 • بررسی روند تولید علم در دانشگاه در مقایسه با دانشگاه‌های برتر در سطوح ملی و بین‌المللی و شناسایی مولفه های موثر در رشد کمی و کیفی آن.
 • ارایه گزارش های مستند از وضعیت جاری تولیدات علمی دانشگاه.
 • تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه.
 • استخراج شاخص های علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه و شناخت عوامل مؤثر بر آن.