اخبار

خبر روز

هشتمین فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه‌ برتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت،از رساله و پايان‌نامه‌ برتر مرتبط ، قدرداني به عمل می‌آورد.

پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه مهم «پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی»

دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر

برپایه گزارش آژانس رتبه‌بندی «RUR» دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر جای گرفت.

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر عباس شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

حضور دانشگاه در جمع کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاهای کشور

جهت پیشگیری ازسوءاستفاده‌های احتمالی وعدم رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ های انسانی، کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه با اخذمجوز از وزارت بهداشت تأسیس شد.

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

همایش و نشست‌ها

هشتمین فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه‌ برتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت،از رساله و پايان‌نامه‌ برتر مرتبط ، قدرداني به عمل می‌آورد.

پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه مهم «پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی»

دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر

برپایه گزارش آژانس رتبه‌بندی «RUR» دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر جای گرفت.

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر عباس شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

حضور دانشگاه در جمع کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاهای کشور

جهت پیشگیری ازسوءاستفاده‌های احتمالی وعدم رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ های انسانی، کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه با اخذمجوز از وزارت بهداشت تأسیس شد.

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

کرسی

هشتمین فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه‌ برتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت،از رساله و پايان‌نامه‌ برتر مرتبط ، قدرداني به عمل می‌آورد.

پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه مهم «پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی»

دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر

برپایه گزارش آژانس رتبه‌بندی «RUR» دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر جای گرفت.

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر عباس شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

حضور دانشگاه در جمع کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاهای کشور

جهت پیشگیری ازسوءاستفاده‌های احتمالی وعدم رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ های انسانی، کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه با اخذمجوز از وزارت بهداشت تأسیس شد.

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

اخلاق در پژوهش

هشتمین فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه‌ برتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت،از رساله و پايان‌نامه‌ برتر مرتبط ، قدرداني به عمل می‌آورد.

پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه مهم «پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی»

دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر

برپایه گزارش آژانس رتبه‌بندی «RUR» دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر جای گرفت.

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر عباس شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

حضور دانشگاه در جمع کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاهای کشور

جهت پیشگیری ازسوءاستفاده‌های احتمالی وعدم رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ های انسانی، کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه با اخذمجوز از وزارت بهداشت تأسیس شد.

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

همکاری های بین الملل

هشتمین فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه‌ برتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت،از رساله و پايان‌نامه‌ برتر مرتبط ، قدرداني به عمل می‌آورد.

پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه مهم «پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی»

دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر

برپایه گزارش آژانس رتبه‌بندی «RUR» دانشگاه علامه طباطبائی در جمع موسسه‌های برتر جای گرفت.

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کتاب "مقدمه بر اقتصاد ایران" دکتر عباس شاکری برگزیده اول گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

حضور دانشگاه در جمع کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاهای کشور

جهت پیشگیری ازسوءاستفاده‌های احتمالی وعدم رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ های انسانی، کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه با اخذمجوز از وزارت بهداشت تأسیس شد.

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

دسترسی