اخبار

خبر روز

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می کند. مکان: بندرانزلی - سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد - زمان 21 و 22 خرداد ماه 1399

آشنایی با آزمایشگاه علوم شناختی

مجموعۀ علوم شناختی، طی چند دهۀ اخیر، در کشورهای اروپایی و آمریکا، پیشرفت چشمگیری داشته و حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقات آن در دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی جهان توسعه یافته است.

کرسی ترویجی: "جایگاه انتقال تکنولوژی پیشرفته در استراتژی امنیتی آمریکا"

صاحب کرسی دکتر اصغر کیوان حسینی - ناقدان: دکتر محسن اسلامی و دکتر حسین دهشیار - سه شنبه 1398/12/06 ساعت 12-10 - مکان: طبقه سوم - سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی: "بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه"

صاحب کرسی دکتر مرتضی مردیها - ناقدان: دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - دوشنبه 1398/12/05 ساعت 14-12 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

همایش و نشست‌ها

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می کند. مکان: بندرانزلی - سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد - زمان 21 و 22 خرداد ماه 1399

آشنایی با آزمایشگاه علوم شناختی

مجموعۀ علوم شناختی، طی چند دهۀ اخیر، در کشورهای اروپایی و آمریکا، پیشرفت چشمگیری داشته و حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقات آن در دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی جهان توسعه یافته است.

کرسی ترویجی: "جایگاه انتقال تکنولوژی پیشرفته در استراتژی امنیتی آمریکا"

صاحب کرسی دکتر اصغر کیوان حسینی - ناقدان: دکتر محسن اسلامی و دکتر حسین دهشیار - سه شنبه 1398/12/06 ساعت 12-10 - مکان: طبقه سوم - سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی: "بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه"

صاحب کرسی دکتر مرتضی مردیها - ناقدان: دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - دوشنبه 1398/12/05 ساعت 14-12 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

کرسی

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می کند. مکان: بندرانزلی - سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد - زمان 21 و 22 خرداد ماه 1399

آشنایی با آزمایشگاه علوم شناختی

مجموعۀ علوم شناختی، طی چند دهۀ اخیر، در کشورهای اروپایی و آمریکا، پیشرفت چشمگیری داشته و حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقات آن در دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی جهان توسعه یافته است.

کرسی ترویجی: "جایگاه انتقال تکنولوژی پیشرفته در استراتژی امنیتی آمریکا"

صاحب کرسی دکتر اصغر کیوان حسینی - ناقدان: دکتر محسن اسلامی و دکتر حسین دهشیار - سه شنبه 1398/12/06 ساعت 12-10 - مکان: طبقه سوم - سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی: "بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه"

صاحب کرسی دکتر مرتضی مردیها - ناقدان: دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - دوشنبه 1398/12/05 ساعت 14-12 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

اخلاق در پژوهش

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می کند. مکان: بندرانزلی - سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد - زمان 21 و 22 خرداد ماه 1399

آشنایی با آزمایشگاه علوم شناختی

مجموعۀ علوم شناختی، طی چند دهۀ اخیر، در کشورهای اروپایی و آمریکا، پیشرفت چشمگیری داشته و حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقات آن در دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی جهان توسعه یافته است.

کرسی ترویجی: "جایگاه انتقال تکنولوژی پیشرفته در استراتژی امنیتی آمریکا"

صاحب کرسی دکتر اصغر کیوان حسینی - ناقدان: دکتر محسن اسلامی و دکتر حسین دهشیار - سه شنبه 1398/12/06 ساعت 12-10 - مکان: طبقه سوم - سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی: "بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه"

صاحب کرسی دکتر مرتضی مردیها - ناقدان: دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - دوشنبه 1398/12/05 ساعت 14-12 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

همکاری های بین الملل

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می کند. مکان: بندرانزلی - سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد - زمان 21 و 22 خرداد ماه 1399

آشنایی با آزمایشگاه علوم شناختی

مجموعۀ علوم شناختی، طی چند دهۀ اخیر، در کشورهای اروپایی و آمریکا، پیشرفت چشمگیری داشته و حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقات آن در دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی جهان توسعه یافته است.

کرسی ترویجی: "جایگاه انتقال تکنولوژی پیشرفته در استراتژی امنیتی آمریکا"

صاحب کرسی دکتر اصغر کیوان حسینی - ناقدان: دکتر محسن اسلامی و دکتر حسین دهشیار - سه شنبه 1398/12/06 ساعت 12-10 - مکان: طبقه سوم - سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی: "بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه"

صاحب کرسی دکتر مرتضی مردیها - ناقدان: دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - دوشنبه 1398/12/05 ساعت 14-12 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.