معرفی مدیر ارتباط با صنعت

دکتر مظفر جمالیان پور

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مظفر جمالیان پور

تلفن: ۴۴۷۳۷۵۶۳

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر مظفر جمالیان پور