اخبار

خبر روز

نشست های کمک به حل مشکلات کشور: چالش های فراروی سالمندی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، چهارشنبه 96/3/3، ساعت 8:30

کرسی ترویجی: «زندآگاهی (هرمنوتیک) و فهم تاریخی»

دکتر رضا سلیمان حشمت، یکشنبه 96/2/24،ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبّتی»

دکتر محسن حبیبی، شنبه 96/2/23، ساعت 13:30، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی علل گرایش به عرفان های نوظهور»

دکتر علی کربلائی پازوکی، دوشنبه 96/2/25،ساعت 15، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «بررسی ویژگی های شعر نامرغوب»

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دوشنبه 96/2/25، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی»

دکتر یوسف نوظهور، سه شنبه 96/2/19، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

همایش و نشست‌ها

نشست های کمک به حل مشکلات کشور: چالش های فراروی سالمندی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، چهارشنبه 96/3/3، ساعت 8:30

کرسی ترویجی: «زندآگاهی (هرمنوتیک) و فهم تاریخی»

دکتر رضا سلیمان حشمت، یکشنبه 96/2/24،ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبّتی»

دکتر محسن حبیبی، شنبه 96/2/23، ساعت 13:30، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی علل گرایش به عرفان های نوظهور»

دکتر علی کربلائی پازوکی، دوشنبه 96/2/25،ساعت 15، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «بررسی ویژگی های شعر نامرغوب»

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دوشنبه 96/2/25، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی»

دکتر یوسف نوظهور، سه شنبه 96/2/19، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی

نشست های کمک به حل مشکلات کشور: چالش های فراروی سالمندی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، چهارشنبه 96/3/3، ساعت 8:30

کرسی ترویجی: «زندآگاهی (هرمنوتیک) و فهم تاریخی»

دکتر رضا سلیمان حشمت، یکشنبه 96/2/24،ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبّتی»

دکتر محسن حبیبی، شنبه 96/2/23، ساعت 13:30، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی علل گرایش به عرفان های نوظهور»

دکتر علی کربلائی پازوکی، دوشنبه 96/2/25،ساعت 15، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «بررسی ویژگی های شعر نامرغوب»

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دوشنبه 96/2/25، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی»

دکتر یوسف نوظهور، سه شنبه 96/2/19، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

اخلاق در پژوهش

نشست های کمک به حل مشکلات کشور: چالش های فراروی سالمندی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، چهارشنبه 96/3/3، ساعت 8:30

کرسی ترویجی: «زندآگاهی (هرمنوتیک) و فهم تاریخی»

دکتر رضا سلیمان حشمت، یکشنبه 96/2/24،ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبّتی»

دکتر محسن حبیبی، شنبه 96/2/23، ساعت 13:30، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی علل گرایش به عرفان های نوظهور»

دکتر علی کربلائی پازوکی، دوشنبه 96/2/25،ساعت 15، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «بررسی ویژگی های شعر نامرغوب»

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دوشنبه 96/2/25، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی»

دکتر یوسف نوظهور، سه شنبه 96/2/19، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

همکاری های بین الملل

نشست های کمک به حل مشکلات کشور: چالش های فراروی سالمندی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، چهارشنبه 96/3/3، ساعت 8:30

کرسی ترویجی: «زندآگاهی (هرمنوتیک) و فهم تاریخی»

دکتر رضا سلیمان حشمت، یکشنبه 96/2/24،ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبّتی»

دکتر محسن حبیبی، شنبه 96/2/23، ساعت 13:30، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «نقد و بررسی علل گرایش به عرفان های نوظهور»

دکتر علی کربلائی پازوکی، دوشنبه 96/2/25،ساعت 15، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی: «بررسی ویژگی های شعر نامرغوب»

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دوشنبه 96/2/25، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی»

دکتر یوسف نوظهور، سه شنبه 96/2/19، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تب دانشگاه علامه

دسترسی