اخبار

خبر روز

پیش اجلاسیه طرح : " ازمادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل "

صاحب نظر : دکتر حسین سلیمی - ناقدان : دکتر رضا سیمبر ، دکتر محمدرضا دهشیری و اصغر کیوان حسینی - چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 13-10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : مقابله بخش های ترجمانی کتاب "نهادهای مالی"

صاحب نظر : دکتر جمشیدامانی - ناقدان : دکتر رضا عیوض لو و دکتر مرتضی اعلاباف - یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 14:00 - سالن کنفرانس - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "

صاحب نظر : دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان : دکتر بهرام امیراحمدیان و دکتر سعید شکوهی - دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 16:30 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "

صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307

کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "

صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2

کرسی ترویجی : " چالش هویت ورزشی در ورزش "

صاحب نظر : آقای دکتر حبیب هنری - ناقدان : دکتر غلامرضا شعبانی بهار و دکتر محمود گودرزی - یکشنبه 20 اسفند 96 ساعت 13 تا 15 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش و نشست‌ها

پیش اجلاسیه طرح : " ازمادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل "

صاحب نظر : دکتر حسین سلیمی - ناقدان : دکتر رضا سیمبر ، دکتر محمدرضا دهشیری و اصغر کیوان حسینی - چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 13-10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : مقابله بخش های ترجمانی کتاب "نهادهای مالی"

صاحب نظر : دکتر جمشیدامانی - ناقدان : دکتر رضا عیوض لو و دکتر مرتضی اعلاباف - یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 14:00 - سالن کنفرانس - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "

صاحب نظر : دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان : دکتر بهرام امیراحمدیان و دکتر سعید شکوهی - دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 16:30 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "

صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307

کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "

صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2

کرسی ترویجی : " چالش هویت ورزشی در ورزش "

صاحب نظر : آقای دکتر حبیب هنری - ناقدان : دکتر غلامرضا شعبانی بهار و دکتر محمود گودرزی - یکشنبه 20 اسفند 96 ساعت 13 تا 15 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کرسی

پیش اجلاسیه طرح : " ازمادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل "

صاحب نظر : دکتر حسین سلیمی - ناقدان : دکتر رضا سیمبر ، دکتر محمدرضا دهشیری و اصغر کیوان حسینی - چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 13-10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : مقابله بخش های ترجمانی کتاب "نهادهای مالی"

صاحب نظر : دکتر جمشیدامانی - ناقدان : دکتر رضا عیوض لو و دکتر مرتضی اعلاباف - یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 14:00 - سالن کنفرانس - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "

صاحب نظر : دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان : دکتر بهرام امیراحمدیان و دکتر سعید شکوهی - دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 16:30 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "

صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307

کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "

صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2

کرسی ترویجی : " چالش هویت ورزشی در ورزش "

صاحب نظر : آقای دکتر حبیب هنری - ناقدان : دکتر غلامرضا شعبانی بهار و دکتر محمود گودرزی - یکشنبه 20 اسفند 96 ساعت 13 تا 15 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اخلاق در پژوهش

پیش اجلاسیه طرح : " ازمادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل "

صاحب نظر : دکتر حسین سلیمی - ناقدان : دکتر رضا سیمبر ، دکتر محمدرضا دهشیری و اصغر کیوان حسینی - چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 13-10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : مقابله بخش های ترجمانی کتاب "نهادهای مالی"

صاحب نظر : دکتر جمشیدامانی - ناقدان : دکتر رضا عیوض لو و دکتر مرتضی اعلاباف - یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 14:00 - سالن کنفرانس - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "

صاحب نظر : دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان : دکتر بهرام امیراحمدیان و دکتر سعید شکوهی - دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 16:30 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "

صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307

کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "

صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2

کرسی ترویجی : " چالش هویت ورزشی در ورزش "

صاحب نظر : آقای دکتر حبیب هنری - ناقدان : دکتر غلامرضا شعبانی بهار و دکتر محمود گودرزی - یکشنبه 20 اسفند 96 ساعت 13 تا 15 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

همکاری های بین الملل

پیش اجلاسیه طرح : " ازمادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل "

صاحب نظر : دکتر حسین سلیمی - ناقدان : دکتر رضا سیمبر ، دکتر محمدرضا دهشیری و اصغر کیوان حسینی - چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 13-10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : مقابله بخش های ترجمانی کتاب "نهادهای مالی"

صاحب نظر : دکتر جمشیدامانی - ناقدان : دکتر رضا عیوض لو و دکتر مرتضی اعلاباف - یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 14:00 - سالن کنفرانس - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "

صاحب نظر : دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان : دکتر بهرام امیراحمدیان و دکتر سعید شکوهی - دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 16:30 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "

صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307

کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "

صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2

کرسی ترویجی : " چالش هویت ورزشی در ورزش "

صاحب نظر : آقای دکتر حبیب هنری - ناقدان : دکتر غلامرضا شعبانی بهار و دکتر محمود گودرزی - یکشنبه 20 اسفند 96 ساعت 13 تا 15 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی