اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی : " تأثیر و کاربردهای اخلاق در علم فقه "

صاحب نظر : آقای دکتر عنایت شریفی - ناقدان : دکتر حمیدرضا بصیری و دکتر علی سروری - سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 - اتاق 307 - دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "

صاحب نظر : آقای دکتر مهدی ابراهیمی - ناقدان : دکتر بهمن حاجی پور و دکتر وحید خاشعی - شنبه 25 آذر 1396 ساعت 11:00 تا 13:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری

نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

هفته پژوهش ، فناوری و صنعت - چهارشنبه 22 آذر ماه سالن همایش های شماره 1 - نمایشگاه بین المللی تهران

کرسی ترویجی : " یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز "

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر محمد نعمتی و دکتر محمدجواد نوراحمدی - دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 09:30 تا 11:30 - سالن شماره 3 - دانشکده اقتصاد

سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

برگزاری سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی - 7بمهن تا 2 اسفندماه سال 1396 - پژوهشکده فرهنگ پژوهی

سخنرانی علمی « جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی »

با سخنرانی دکتر علی عابدی رنانی - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی : " تأثیر و کاربردهای اخلاق در علم فقه "

صاحب نظر : آقای دکتر عنایت شریفی - ناقدان : دکتر حمیدرضا بصیری و دکتر علی سروری - سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 - اتاق 307 - دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "

صاحب نظر : آقای دکتر مهدی ابراهیمی - ناقدان : دکتر بهمن حاجی پور و دکتر وحید خاشعی - شنبه 25 آذر 1396 ساعت 11:00 تا 13:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری

نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

هفته پژوهش ، فناوری و صنعت - چهارشنبه 22 آذر ماه سالن همایش های شماره 1 - نمایشگاه بین المللی تهران

کرسی ترویجی : " یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز "

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر محمد نعمتی و دکتر محمدجواد نوراحمدی - دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 09:30 تا 11:30 - سالن شماره 3 - دانشکده اقتصاد

سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

برگزاری سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی - 7بمهن تا 2 اسفندماه سال 1396 - پژوهشکده فرهنگ پژوهی

سخنرانی علمی « جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی »

با سخنرانی دکتر علی عابدی رنانی - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات

کرسی

کرسی ترویجی : " تأثیر و کاربردهای اخلاق در علم فقه "

صاحب نظر : آقای دکتر عنایت شریفی - ناقدان : دکتر حمیدرضا بصیری و دکتر علی سروری - سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 - اتاق 307 - دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "

صاحب نظر : آقای دکتر مهدی ابراهیمی - ناقدان : دکتر بهمن حاجی پور و دکتر وحید خاشعی - شنبه 25 آذر 1396 ساعت 11:00 تا 13:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری

نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

هفته پژوهش ، فناوری و صنعت - چهارشنبه 22 آذر ماه سالن همایش های شماره 1 - نمایشگاه بین المللی تهران

کرسی ترویجی : " یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز "

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر محمد نعمتی و دکتر محمدجواد نوراحمدی - دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 09:30 تا 11:30 - سالن شماره 3 - دانشکده اقتصاد

سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

برگزاری سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی - 7بمهن تا 2 اسفندماه سال 1396 - پژوهشکده فرهنگ پژوهی

سخنرانی علمی « جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی »

با سخنرانی دکتر علی عابدی رنانی - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی : " تأثیر و کاربردهای اخلاق در علم فقه "

صاحب نظر : آقای دکتر عنایت شریفی - ناقدان : دکتر حمیدرضا بصیری و دکتر علی سروری - سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 - اتاق 307 - دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "

صاحب نظر : آقای دکتر مهدی ابراهیمی - ناقدان : دکتر بهمن حاجی پور و دکتر وحید خاشعی - شنبه 25 آذر 1396 ساعت 11:00 تا 13:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری

نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

هفته پژوهش ، فناوری و صنعت - چهارشنبه 22 آذر ماه سالن همایش های شماره 1 - نمایشگاه بین المللی تهران

کرسی ترویجی : " یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز "

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر محمد نعمتی و دکتر محمدجواد نوراحمدی - دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 09:30 تا 11:30 - سالن شماره 3 - دانشکده اقتصاد

سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

برگزاری سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی - 7بمهن تا 2 اسفندماه سال 1396 - پژوهشکده فرهنگ پژوهی

سخنرانی علمی « جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی »

با سخنرانی دکتر علی عابدی رنانی - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی : " تأثیر و کاربردهای اخلاق در علم فقه "

صاحب نظر : آقای دکتر عنایت شریفی - ناقدان : دکتر حمیدرضا بصیری و دکتر علی سروری - سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 - اتاق 307 - دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "

صاحب نظر : آقای دکتر مهدی ابراهیمی - ناقدان : دکتر بهمن حاجی پور و دکتر وحید خاشعی - شنبه 25 آذر 1396 ساعت 11:00 تا 13:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری

نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

هفته پژوهش ، فناوری و صنعت - چهارشنبه 22 آذر ماه سالن همایش های شماره 1 - نمایشگاه بین المللی تهران

کرسی ترویجی : " یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز "

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر محمد نعمتی و دکتر محمدجواد نوراحمدی - دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 09:30 تا 11:30 - سالن شماره 3 - دانشکده اقتصاد

سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

برگزاری سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی - 7بمهن تا 2 اسفندماه سال 1396 - پژوهشکده فرهنگ پژوهی

سخنرانی علمی « جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی »

با سخنرانی دکتر علی عابدی رنانی - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات

تب دانشگاه علامه

دسترسی