اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»

دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «روش شناسی پژوهش های پسانوین گرا در مطالعات سازمانی»

دکتر جهانیار بامداد صوتی،سه شنبه 96/2/12، ساعت 9، دانشکده مدیریت و حسابداری

کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»

دکتر محمود جمعه پور، 96/1/28، ساعت 12:30، سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی

کرسی ترویجی: «نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه ها»

دکتر سعید شکوهی، سه شنبه، 96/1/29، ساعت 11، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

. .

برترین مقاله سال 2016 مجله ریپروداکشن در بیولوژی باروری

کرسی ترویجی و نظریه پردازی: «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندی طاسکوه، دوشنبه، 95/12/16، ساعت 10:30، سالن آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»

دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «روش شناسی پژوهش های پسانوین گرا در مطالعات سازمانی»

دکتر جهانیار بامداد صوتی،سه شنبه 96/2/12، ساعت 9، دانشکده مدیریت و حسابداری

کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»

دکتر محمود جمعه پور، 96/1/28، ساعت 12:30، سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی

کرسی ترویجی: «نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه ها»

دکتر سعید شکوهی، سه شنبه، 96/1/29، ساعت 11، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

. .

برترین مقاله سال 2016 مجله ریپروداکشن در بیولوژی باروری

کرسی ترویجی و نظریه پردازی: «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندی طاسکوه، دوشنبه، 95/12/16، ساعت 10:30، سالن آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی

کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»

دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «روش شناسی پژوهش های پسانوین گرا در مطالعات سازمانی»

دکتر جهانیار بامداد صوتی،سه شنبه 96/2/12، ساعت 9، دانشکده مدیریت و حسابداری

کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»

دکتر محمود جمعه پور، 96/1/28، ساعت 12:30، سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی

کرسی ترویجی: «نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه ها»

دکتر سعید شکوهی، سه شنبه، 96/1/29، ساعت 11، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

. .

برترین مقاله سال 2016 مجله ریپروداکشن در بیولوژی باروری

کرسی ترویجی و نظریه پردازی: «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندی طاسکوه، دوشنبه، 95/12/16، ساعت 10:30، سالن آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»

دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «روش شناسی پژوهش های پسانوین گرا در مطالعات سازمانی»

دکتر جهانیار بامداد صوتی،سه شنبه 96/2/12، ساعت 9، دانشکده مدیریت و حسابداری

کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»

دکتر محمود جمعه پور، 96/1/28، ساعت 12:30، سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی

کرسی ترویجی: «نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه ها»

دکتر سعید شکوهی، سه شنبه، 96/1/29، ساعت 11، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

. .

برترین مقاله سال 2016 مجله ریپروداکشن در بیولوژی باروری

کرسی ترویجی و نظریه پردازی: «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندی طاسکوه، دوشنبه، 95/12/16، ساعت 10:30، سالن آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»

دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی: «روش شناسی پژوهش های پسانوین گرا در مطالعات سازمانی»

دکتر جهانیار بامداد صوتی،سه شنبه 96/2/12، ساعت 9، دانشکده مدیریت و حسابداری

کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»

دکتر محمود جمعه پور، 96/1/28، ساعت 12:30، سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی

کرسی ترویجی: «نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه ها»

دکتر سعید شکوهی، سه شنبه، 96/1/29، ساعت 11، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

. .

برترین مقاله سال 2016 مجله ریپروداکشن در بیولوژی باروری

کرسی ترویجی و نظریه پردازی: «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندی طاسکوه، دوشنبه، 95/12/16، ساعت 10:30، سالن آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تب دانشگاه علامه

دسترسی