اخبار

خبر روز

«فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» اثر شایسته تقدیر در جشنواره نشان دهخدا

کتاب «فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» در حوزه زبان‌شناسی و ادبیات فارسی نوشته دکتر کوروش صفوی، به عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد.

مراسم معارفه معاون پژوهشی دانشگاه

لزوم حرکت دانشگاه از محور آموزش به سمت و سوی دانشگاهی بر محوریت پژوهش

کرسی ترویجی : " تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان "

صاحب نظر : دکتر آسیه شریعتمدار - ناقدان : دکتر حسین اسکندری و دکتر خدابخش احمدی - دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 11 - 12 - آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : الگوهای بررسی وقایع ملّی با تأکید بر تجربه پلاسکو

صاحب نظر : دکتر مهدی هداوند - ناقدان : دکتر محمدرضا ویژه - دکتر اسدالله یاوری دوشنبه 22 آبان - ساعت 16 تا 18 - تالاردفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : پارادایم های فکری و نظریه های ترجمه

نقش ترجمه در جوامع بشری از هر زمانی در گذشته پررنگ تر است. اما عمل ترجمه همواره، دانسته یا ندانسته، متاثر از نظریه است

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

همایش و نشست‌ها

«فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» اثر شایسته تقدیر در جشنواره نشان دهخدا

کتاب «فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» در حوزه زبان‌شناسی و ادبیات فارسی نوشته دکتر کوروش صفوی، به عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد.

مراسم معارفه معاون پژوهشی دانشگاه

لزوم حرکت دانشگاه از محور آموزش به سمت و سوی دانشگاهی بر محوریت پژوهش

کرسی ترویجی : " تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان "

صاحب نظر : دکتر آسیه شریعتمدار - ناقدان : دکتر حسین اسکندری و دکتر خدابخش احمدی - دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 11 - 12 - آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : الگوهای بررسی وقایع ملّی با تأکید بر تجربه پلاسکو

صاحب نظر : دکتر مهدی هداوند - ناقدان : دکتر محمدرضا ویژه - دکتر اسدالله یاوری دوشنبه 22 آبان - ساعت 16 تا 18 - تالاردفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : پارادایم های فکری و نظریه های ترجمه

نقش ترجمه در جوامع بشری از هر زمانی در گذشته پررنگ تر است. اما عمل ترجمه همواره، دانسته یا ندانسته، متاثر از نظریه است

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

کرسی

«فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» اثر شایسته تقدیر در جشنواره نشان دهخدا

کتاب «فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» در حوزه زبان‌شناسی و ادبیات فارسی نوشته دکتر کوروش صفوی، به عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد.

مراسم معارفه معاون پژوهشی دانشگاه

لزوم حرکت دانشگاه از محور آموزش به سمت و سوی دانشگاهی بر محوریت پژوهش

کرسی ترویجی : " تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان "

صاحب نظر : دکتر آسیه شریعتمدار - ناقدان : دکتر حسین اسکندری و دکتر خدابخش احمدی - دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 11 - 12 - آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : الگوهای بررسی وقایع ملّی با تأکید بر تجربه پلاسکو

صاحب نظر : دکتر مهدی هداوند - ناقدان : دکتر محمدرضا ویژه - دکتر اسدالله یاوری دوشنبه 22 آبان - ساعت 16 تا 18 - تالاردفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : پارادایم های فکری و نظریه های ترجمه

نقش ترجمه در جوامع بشری از هر زمانی در گذشته پررنگ تر است. اما عمل ترجمه همواره، دانسته یا ندانسته، متاثر از نظریه است

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

اخلاق در پژوهش

«فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» اثر شایسته تقدیر در جشنواره نشان دهخدا

کتاب «فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» در حوزه زبان‌شناسی و ادبیات فارسی نوشته دکتر کوروش صفوی، به عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد.

مراسم معارفه معاون پژوهشی دانشگاه

لزوم حرکت دانشگاه از محور آموزش به سمت و سوی دانشگاهی بر محوریت پژوهش

کرسی ترویجی : " تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان "

صاحب نظر : دکتر آسیه شریعتمدار - ناقدان : دکتر حسین اسکندری و دکتر خدابخش احمدی - دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 11 - 12 - آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : الگوهای بررسی وقایع ملّی با تأکید بر تجربه پلاسکو

صاحب نظر : دکتر مهدی هداوند - ناقدان : دکتر محمدرضا ویژه - دکتر اسدالله یاوری دوشنبه 22 آبان - ساعت 16 تا 18 - تالاردفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : پارادایم های فکری و نظریه های ترجمه

نقش ترجمه در جوامع بشری از هر زمانی در گذشته پررنگ تر است. اما عمل ترجمه همواره، دانسته یا ندانسته، متاثر از نظریه است

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

همکاری های بین الملل

«فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» اثر شایسته تقدیر در جشنواره نشان دهخدا

کتاب «فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی» در حوزه زبان‌شناسی و ادبیات فارسی نوشته دکتر کوروش صفوی، به عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد.

مراسم معارفه معاون پژوهشی دانشگاه

لزوم حرکت دانشگاه از محور آموزش به سمت و سوی دانشگاهی بر محوریت پژوهش

کرسی ترویجی : " تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان "

صاحب نظر : دکتر آسیه شریعتمدار - ناقدان : دکتر حسین اسکندری و دکتر خدابخش احمدی - دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 11 - 12 - آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : الگوهای بررسی وقایع ملّی با تأکید بر تجربه پلاسکو

صاحب نظر : دکتر مهدی هداوند - ناقدان : دکتر محمدرضا ویژه - دکتر اسدالله یاوری دوشنبه 22 آبان - ساعت 16 تا 18 - تالاردفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کرسی ترویجی : پارادایم های فکری و نظریه های ترجمه

نقش ترجمه در جوامع بشری از هر زمانی در گذشته پررنگ تر است. اما عمل ترجمه همواره، دانسته یا ندانسته، متاثر از نظریه است

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

تب دانشگاه علامه

دسترسی