اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی: سنجش کارآمدی و سودمندی معجزه در اثبات حقانیت ادیان با نظر به دیدگاه ملاصدرا و غزالی

ارئه دهنده: دکتر سعید انواری - ناقدان: دکتر همایون حبیبی و دکتر حسین حبیبی - یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 15:30 ورود به عنوان مهمان https://meeting.atu.ac.ir/ch/sanjesh

کرسی ترویجی: مناقشات، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی و نقد و نظریه پایان آن

ارائه دهنده: دکتر قاسم پورحسن - ناقدان: دکتر عبداله نصری، حسین کلباسی و دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی - شنبه 3 آبان 1399 ساعت 15:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/philosophy

کرسی ترویجی: بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه

ارائه دهنده: دکترمرتضی مردیها - ناقدان: دکترسیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 10:30 تا 12:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/news

فراخوان ایده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری رویدادی همزمان با هفته پژوهش نموده است.

سلسله کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در تولید مقالات بین‌المللی

کارگاه آشنایی با مجلات و پایگاه های استنادی معتبر بین المللی - زمان برگزاری: 9 و 30 مهرماه - https://meeting.atu.ac.ir/ch/danesh

اصول تمرین های ورزشی در دوران کرونا-حفظ تندرستی و تناسب اندام با کمترین امکانات

مدرس: حسین بهادر - سه شنبه 8 مهرماه 1399 ساعت 15:00 ورود به کلاس: https://meeting.atu.ac.ir/ch/sport بصورت میهمان

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی: سنجش کارآمدی و سودمندی معجزه در اثبات حقانیت ادیان با نظر به دیدگاه ملاصدرا و غزالی

ارئه دهنده: دکتر سعید انواری - ناقدان: دکتر همایون حبیبی و دکتر حسین حبیبی - یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 15:30 ورود به عنوان مهمان https://meeting.atu.ac.ir/ch/sanjesh

کرسی ترویجی: مناقشات، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی و نقد و نظریه پایان آن

ارائه دهنده: دکتر قاسم پورحسن - ناقدان: دکتر عبداله نصری، حسین کلباسی و دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی - شنبه 3 آبان 1399 ساعت 15:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/philosophy

کرسی ترویجی: بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه

ارائه دهنده: دکترمرتضی مردیها - ناقدان: دکترسیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 10:30 تا 12:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/news

فراخوان ایده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری رویدادی همزمان با هفته پژوهش نموده است.

سلسله کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در تولید مقالات بین‌المللی

کارگاه آشنایی با مجلات و پایگاه های استنادی معتبر بین المللی - زمان برگزاری: 9 و 30 مهرماه - https://meeting.atu.ac.ir/ch/danesh

اصول تمرین های ورزشی در دوران کرونا-حفظ تندرستی و تناسب اندام با کمترین امکانات

مدرس: حسین بهادر - سه شنبه 8 مهرماه 1399 ساعت 15:00 ورود به کلاس: https://meeting.atu.ac.ir/ch/sport بصورت میهمان

کرسی

کرسی ترویجی: سنجش کارآمدی و سودمندی معجزه در اثبات حقانیت ادیان با نظر به دیدگاه ملاصدرا و غزالی

ارئه دهنده: دکتر سعید انواری - ناقدان: دکتر همایون حبیبی و دکتر حسین حبیبی - یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 15:30 ورود به عنوان مهمان https://meeting.atu.ac.ir/ch/sanjesh

کرسی ترویجی: مناقشات، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی و نقد و نظریه پایان آن

ارائه دهنده: دکتر قاسم پورحسن - ناقدان: دکتر عبداله نصری، حسین کلباسی و دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی - شنبه 3 آبان 1399 ساعت 15:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/philosophy

کرسی ترویجی: بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه

ارائه دهنده: دکترمرتضی مردیها - ناقدان: دکترسیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 10:30 تا 12:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/news

فراخوان ایده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری رویدادی همزمان با هفته پژوهش نموده است.

سلسله کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در تولید مقالات بین‌المللی

کارگاه آشنایی با مجلات و پایگاه های استنادی معتبر بین المللی - زمان برگزاری: 9 و 30 مهرماه - https://meeting.atu.ac.ir/ch/danesh

اصول تمرین های ورزشی در دوران کرونا-حفظ تندرستی و تناسب اندام با کمترین امکانات

مدرس: حسین بهادر - سه شنبه 8 مهرماه 1399 ساعت 15:00 ورود به کلاس: https://meeting.atu.ac.ir/ch/sport بصورت میهمان

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی: سنجش کارآمدی و سودمندی معجزه در اثبات حقانیت ادیان با نظر به دیدگاه ملاصدرا و غزالی

ارئه دهنده: دکتر سعید انواری - ناقدان: دکتر همایون حبیبی و دکتر حسین حبیبی - یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 15:30 ورود به عنوان مهمان https://meeting.atu.ac.ir/ch/sanjesh

کرسی ترویجی: مناقشات، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی و نقد و نظریه پایان آن

ارائه دهنده: دکتر قاسم پورحسن - ناقدان: دکتر عبداله نصری، حسین کلباسی و دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی - شنبه 3 آبان 1399 ساعت 15:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/philosophy

کرسی ترویجی: بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه

ارائه دهنده: دکترمرتضی مردیها - ناقدان: دکترسیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 10:30 تا 12:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/news

فراخوان ایده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری رویدادی همزمان با هفته پژوهش نموده است.

سلسله کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در تولید مقالات بین‌المللی

کارگاه آشنایی با مجلات و پایگاه های استنادی معتبر بین المللی - زمان برگزاری: 9 و 30 مهرماه - https://meeting.atu.ac.ir/ch/danesh

اصول تمرین های ورزشی در دوران کرونا-حفظ تندرستی و تناسب اندام با کمترین امکانات

مدرس: حسین بهادر - سه شنبه 8 مهرماه 1399 ساعت 15:00 ورود به کلاس: https://meeting.atu.ac.ir/ch/sport بصورت میهمان

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی: سنجش کارآمدی و سودمندی معجزه در اثبات حقانیت ادیان با نظر به دیدگاه ملاصدرا و غزالی

ارئه دهنده: دکتر سعید انواری - ناقدان: دکتر همایون حبیبی و دکتر حسین حبیبی - یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 15:30 ورود به عنوان مهمان https://meeting.atu.ac.ir/ch/sanjesh

کرسی ترویجی: مناقشات، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی و نقد و نظریه پایان آن

ارائه دهنده: دکتر قاسم پورحسن - ناقدان: دکتر عبداله نصری، حسین کلباسی و دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی - شنبه 3 آبان 1399 ساعت 15:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/philosophy

کرسی ترویجی: بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه

ارائه دهنده: دکترمرتضی مردیها - ناقدان: دکترسیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی و دکتر اکبر نصراللهی - سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 10:30 تا 12:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/news

فراخوان ایده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری رویدادی همزمان با هفته پژوهش نموده است.

سلسله کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در تولید مقالات بین‌المللی

کارگاه آشنایی با مجلات و پایگاه های استنادی معتبر بین المللی - زمان برگزاری: 9 و 30 مهرماه - https://meeting.atu.ac.ir/ch/danesh

اصول تمرین های ورزشی در دوران کرونا-حفظ تندرستی و تناسب اندام با کمترین امکانات

مدرس: حسین بهادر - سه شنبه 8 مهرماه 1399 ساعت 15:00 ورود به کلاس: https://meeting.atu.ac.ir/ch/sport بصورت میهمان