اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی: ویژگی‌های فرستادگان بانو به روایت شاهنامه فردوسی

صاحب کرسی: دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان دکتر الهه کولایی و دکتر سیدمحمد - دوشنبه 31 خرداد ساعت 18:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: رویکرد یکپارچه در ارتقاء کارکردهای شناختی از طریق حرکت

صاحب کرسی: دکتر رضا قاسمیان - ناقدان دکتر وحید نجاتی و دکتر زهرا سلمان - چهارشنبه 26 خرداد ساعت 14:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مروری بر الگوریتم‌های تخمین توزیع

صاحب کرسی: دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی - ناقدان دکتر حسن رشیدی و دکتر ساسان حسین علیزاده - یک شنبه 23 خرداد ساعت 13:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مطالعه ای در زمینه میزان اثربخشی عملیات تعمیر و نگهداری ناقص

صاحب کرسی: دکتر الهام مسیبی امشی - ناقدان دکتر فریبا عزیزی و دکتر فاطمه صفایی - سه شنبه 18 خرداد ساعت 11:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: دوره‌های تلاوت قرآن کریم در ایران معاصر

صاحب کرسی: دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران - ناقدان احمد زرنگار و کامران اویسی - دوشنبه 17 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مقایسه درآمد پایه همگانی با سایر طرح‌های حمایتی

صاحب کرسی: دکتر سیروس امیدوار - ناقدان دکتر حسین صمصامی و دکتر علی اصغر سالم - چهارشنبه 12 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی: ویژگی‌های فرستادگان بانو به روایت شاهنامه فردوسی

صاحب کرسی: دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان دکتر الهه کولایی و دکتر سیدمحمد - دوشنبه 31 خرداد ساعت 18:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: رویکرد یکپارچه در ارتقاء کارکردهای شناختی از طریق حرکت

صاحب کرسی: دکتر رضا قاسمیان - ناقدان دکتر وحید نجاتی و دکتر زهرا سلمان - چهارشنبه 26 خرداد ساعت 14:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مروری بر الگوریتم‌های تخمین توزیع

صاحب کرسی: دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی - ناقدان دکتر حسن رشیدی و دکتر ساسان حسین علیزاده - یک شنبه 23 خرداد ساعت 13:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مطالعه ای در زمینه میزان اثربخشی عملیات تعمیر و نگهداری ناقص

صاحب کرسی: دکتر الهام مسیبی امشی - ناقدان دکتر فریبا عزیزی و دکتر فاطمه صفایی - سه شنبه 18 خرداد ساعت 11:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: دوره‌های تلاوت قرآن کریم در ایران معاصر

صاحب کرسی: دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران - ناقدان احمد زرنگار و کامران اویسی - دوشنبه 17 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مقایسه درآمد پایه همگانی با سایر طرح‌های حمایتی

صاحب کرسی: دکتر سیروس امیدوار - ناقدان دکتر حسین صمصامی و دکتر علی اصغر سالم - چهارشنبه 12 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی

کرسی ترویجی: ویژگی‌های فرستادگان بانو به روایت شاهنامه فردوسی

صاحب کرسی: دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان دکتر الهه کولایی و دکتر سیدمحمد - دوشنبه 31 خرداد ساعت 18:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: رویکرد یکپارچه در ارتقاء کارکردهای شناختی از طریق حرکت

صاحب کرسی: دکتر رضا قاسمیان - ناقدان دکتر وحید نجاتی و دکتر زهرا سلمان - چهارشنبه 26 خرداد ساعت 14:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مروری بر الگوریتم‌های تخمین توزیع

صاحب کرسی: دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی - ناقدان دکتر حسن رشیدی و دکتر ساسان حسین علیزاده - یک شنبه 23 خرداد ساعت 13:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مطالعه ای در زمینه میزان اثربخشی عملیات تعمیر و نگهداری ناقص

صاحب کرسی: دکتر الهام مسیبی امشی - ناقدان دکتر فریبا عزیزی و دکتر فاطمه صفایی - سه شنبه 18 خرداد ساعت 11:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: دوره‌های تلاوت قرآن کریم در ایران معاصر

صاحب کرسی: دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران - ناقدان احمد زرنگار و کامران اویسی - دوشنبه 17 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مقایسه درآمد پایه همگانی با سایر طرح‌های حمایتی

صاحب کرسی: دکتر سیروس امیدوار - ناقدان دکتر حسین صمصامی و دکتر علی اصغر سالم - چهارشنبه 12 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی: ویژگی‌های فرستادگان بانو به روایت شاهنامه فردوسی

صاحب کرسی: دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان دکتر الهه کولایی و دکتر سیدمحمد - دوشنبه 31 خرداد ساعت 18:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: رویکرد یکپارچه در ارتقاء کارکردهای شناختی از طریق حرکت

صاحب کرسی: دکتر رضا قاسمیان - ناقدان دکتر وحید نجاتی و دکتر زهرا سلمان - چهارشنبه 26 خرداد ساعت 14:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مروری بر الگوریتم‌های تخمین توزیع

صاحب کرسی: دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی - ناقدان دکتر حسن رشیدی و دکتر ساسان حسین علیزاده - یک شنبه 23 خرداد ساعت 13:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مطالعه ای در زمینه میزان اثربخشی عملیات تعمیر و نگهداری ناقص

صاحب کرسی: دکتر الهام مسیبی امشی - ناقدان دکتر فریبا عزیزی و دکتر فاطمه صفایی - سه شنبه 18 خرداد ساعت 11:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: دوره‌های تلاوت قرآن کریم در ایران معاصر

صاحب کرسی: دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران - ناقدان احمد زرنگار و کامران اویسی - دوشنبه 17 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مقایسه درآمد پایه همگانی با سایر طرح‌های حمایتی

صاحب کرسی: دکتر سیروس امیدوار - ناقدان دکتر حسین صمصامی و دکتر علی اصغر سالم - چهارشنبه 12 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی: ویژگی‌های فرستادگان بانو به روایت شاهنامه فردوسی

صاحب کرسی: دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان دکتر الهه کولایی و دکتر سیدمحمد - دوشنبه 31 خرداد ساعت 18:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: رویکرد یکپارچه در ارتقاء کارکردهای شناختی از طریق حرکت

صاحب کرسی: دکتر رضا قاسمیان - ناقدان دکتر وحید نجاتی و دکتر زهرا سلمان - چهارشنبه 26 خرداد ساعت 14:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مروری بر الگوریتم‌های تخمین توزیع

صاحب کرسی: دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی - ناقدان دکتر حسن رشیدی و دکتر ساسان حسین علیزاده - یک شنبه 23 خرداد ساعت 13:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مطالعه ای در زمینه میزان اثربخشی عملیات تعمیر و نگهداری ناقص

صاحب کرسی: دکتر الهام مسیبی امشی - ناقدان دکتر فریبا عزیزی و دکتر فاطمه صفایی - سه شنبه 18 خرداد ساعت 11:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: دوره‌های تلاوت قرآن کریم در ایران معاصر

صاحب کرسی: دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران - ناقدان احمد زرنگار و کامران اویسی - دوشنبه 17 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: مقایسه درآمد پایه همگانی با سایر طرح‌های حمایتی

صاحب کرسی: دکتر سیروس امیدوار - ناقدان دکتر حسین صمصامی و دکتر علی اصغر سالم - چهارشنبه 12 خرداد ساعت 17:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1