اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی: نسبت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نظریه آیت الله مصباح یزدی

صاحب کرسی: دکتر مصطفی کواکبیان - ناقدان: دکترنجف لک زایی - دکتراحمد رهدار - سه شنبه 30 دیماه 1399 - ساعت 15:00 - 13:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: برنامه درسی ارتباط زا در آموزش عالی

صاحب کرسی: دکتر غلامرضایادگارزاده، ناقدان: دکتر مهدی محمدی، دکتر کورش فتحی، دکتر محبوبه خسروی - سه شنبه 23 دیماه 1399 ساعت: : 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

برنامه نشست ها و کارگاه های وبیناری آزمایشگاه علوم شناختی

ای آر پی بالینی، مقدمه ای بر ارزیابی، ارتقا و توان بخشی شناختی، کاربردهای توانبخشی شناختی، طراحی تمرینات شناختی حرکتی، نوروپلاستیسیتی تکوینی مغز کودکان و توپوگرافی پراکنش

کرسی ترویجی: نقش انگیزش و مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزشی بر بهزیستی اجتماعی

صاحب کرسی: دکتر علی اسماعیلی، ناقدان: دکتر صبحی قراملکی، دکتر واعظ موسوی - چهارشنبه 10 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/mopa-sport

کرسی ترویجی: فرایند نظریه پردازی

صاحب کرسی: دکتر علی دلاور، ناقدان: دکتر حسین اسکندری دکتر خسرو باقری - سه شنبه 9 دیماه 1399 ساعت: 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/theorizing

کرسی ترویجی: ازدواج موفق در ورزشکارن؛ چالش ها و فرصتها

صاحب کرسی: دکتر ناصر صبحی قراملکی، چهارشنبه 3 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/marriage

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی: نسبت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نظریه آیت الله مصباح یزدی

صاحب کرسی: دکتر مصطفی کواکبیان - ناقدان: دکترنجف لک زایی - دکتراحمد رهدار - سه شنبه 30 دیماه 1399 - ساعت 15:00 - 13:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: برنامه درسی ارتباط زا در آموزش عالی

صاحب کرسی: دکتر غلامرضایادگارزاده، ناقدان: دکتر مهدی محمدی، دکتر کورش فتحی، دکتر محبوبه خسروی - سه شنبه 23 دیماه 1399 ساعت: : 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

برنامه نشست ها و کارگاه های وبیناری آزمایشگاه علوم شناختی

ای آر پی بالینی، مقدمه ای بر ارزیابی، ارتقا و توان بخشی شناختی، کاربردهای توانبخشی شناختی، طراحی تمرینات شناختی حرکتی، نوروپلاستیسیتی تکوینی مغز کودکان و توپوگرافی پراکنش

کرسی ترویجی: نقش انگیزش و مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزشی بر بهزیستی اجتماعی

صاحب کرسی: دکتر علی اسماعیلی، ناقدان: دکتر صبحی قراملکی، دکتر واعظ موسوی - چهارشنبه 10 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/mopa-sport

کرسی ترویجی: فرایند نظریه پردازی

صاحب کرسی: دکتر علی دلاور، ناقدان: دکتر حسین اسکندری دکتر خسرو باقری - سه شنبه 9 دیماه 1399 ساعت: 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/theorizing

کرسی ترویجی: ازدواج موفق در ورزشکارن؛ چالش ها و فرصتها

صاحب کرسی: دکتر ناصر صبحی قراملکی، چهارشنبه 3 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/marriage

کرسی

کرسی ترویجی: نسبت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نظریه آیت الله مصباح یزدی

صاحب کرسی: دکتر مصطفی کواکبیان - ناقدان: دکترنجف لک زایی - دکتراحمد رهدار - سه شنبه 30 دیماه 1399 - ساعت 15:00 - 13:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: برنامه درسی ارتباط زا در آموزش عالی

صاحب کرسی: دکتر غلامرضایادگارزاده، ناقدان: دکتر مهدی محمدی، دکتر کورش فتحی، دکتر محبوبه خسروی - سه شنبه 23 دیماه 1399 ساعت: : 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

برنامه نشست ها و کارگاه های وبیناری آزمایشگاه علوم شناختی

ای آر پی بالینی، مقدمه ای بر ارزیابی، ارتقا و توان بخشی شناختی، کاربردهای توانبخشی شناختی، طراحی تمرینات شناختی حرکتی، نوروپلاستیسیتی تکوینی مغز کودکان و توپوگرافی پراکنش

کرسی ترویجی: نقش انگیزش و مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزشی بر بهزیستی اجتماعی

صاحب کرسی: دکتر علی اسماعیلی، ناقدان: دکتر صبحی قراملکی، دکتر واعظ موسوی - چهارشنبه 10 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/mopa-sport

کرسی ترویجی: فرایند نظریه پردازی

صاحب کرسی: دکتر علی دلاور، ناقدان: دکتر حسین اسکندری دکتر خسرو باقری - سه شنبه 9 دیماه 1399 ساعت: 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/theorizing

کرسی ترویجی: ازدواج موفق در ورزشکارن؛ چالش ها و فرصتها

صاحب کرسی: دکتر ناصر صبحی قراملکی، چهارشنبه 3 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/marriage

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی: نسبت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نظریه آیت الله مصباح یزدی

صاحب کرسی: دکتر مصطفی کواکبیان - ناقدان: دکترنجف لک زایی - دکتراحمد رهدار - سه شنبه 30 دیماه 1399 - ساعت 15:00 - 13:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: برنامه درسی ارتباط زا در آموزش عالی

صاحب کرسی: دکتر غلامرضایادگارزاده، ناقدان: دکتر مهدی محمدی، دکتر کورش فتحی، دکتر محبوبه خسروی - سه شنبه 23 دیماه 1399 ساعت: : 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

برنامه نشست ها و کارگاه های وبیناری آزمایشگاه علوم شناختی

ای آر پی بالینی، مقدمه ای بر ارزیابی، ارتقا و توان بخشی شناختی، کاربردهای توانبخشی شناختی، طراحی تمرینات شناختی حرکتی، نوروپلاستیسیتی تکوینی مغز کودکان و توپوگرافی پراکنش

کرسی ترویجی: نقش انگیزش و مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزشی بر بهزیستی اجتماعی

صاحب کرسی: دکتر علی اسماعیلی، ناقدان: دکتر صبحی قراملکی، دکتر واعظ موسوی - چهارشنبه 10 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/mopa-sport

کرسی ترویجی: فرایند نظریه پردازی

صاحب کرسی: دکتر علی دلاور، ناقدان: دکتر حسین اسکندری دکتر خسرو باقری - سه شنبه 9 دیماه 1399 ساعت: 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/theorizing

کرسی ترویجی: ازدواج موفق در ورزشکارن؛ چالش ها و فرصتها

صاحب کرسی: دکتر ناصر صبحی قراملکی، چهارشنبه 3 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/marriage

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی: نسبت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نظریه آیت الله مصباح یزدی

صاحب کرسی: دکتر مصطفی کواکبیان - ناقدان: دکترنجف لک زایی - دکتراحمد رهدار - سه شنبه 30 دیماه 1399 - ساعت 15:00 - 13:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

کرسی ترویجی: برنامه درسی ارتباط زا در آموزش عالی

صاحب کرسی: دکتر غلامرضایادگارزاده، ناقدان: دکتر مهدی محمدی، دکتر کورش فتحی، دکتر محبوبه خسروی - سه شنبه 23 دیماه 1399 ساعت: : 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

برنامه نشست ها و کارگاه های وبیناری آزمایشگاه علوم شناختی

ای آر پی بالینی، مقدمه ای بر ارزیابی، ارتقا و توان بخشی شناختی، کاربردهای توانبخشی شناختی، طراحی تمرینات شناختی حرکتی، نوروپلاستیسیتی تکوینی مغز کودکان و توپوگرافی پراکنش

کرسی ترویجی: نقش انگیزش و مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزشی بر بهزیستی اجتماعی

صاحب کرسی: دکتر علی اسماعیلی، ناقدان: دکتر صبحی قراملکی، دکتر واعظ موسوی - چهارشنبه 10 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/mopa-sport

کرسی ترویجی: فرایند نظریه پردازی

صاحب کرسی: دکتر علی دلاور، ناقدان: دکتر حسین اسکندری دکتر خسرو باقری - سه شنبه 9 دیماه 1399 ساعت: 18:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/theorizing

کرسی ترویجی: ازدواج موفق در ورزشکارن؛ چالش ها و فرصتها

صاحب کرسی: دکتر ناصر صبحی قراملکی، چهارشنبه 3 دیماه 1399 ساعت: 14:30 https://meeting.atu.ac.ir/ch/marriage