آئین نامه، شیوه نامه و فرم های پژوهشی

تعداد بازدید:۵۲۶۶

کلیه شیوه نامه های مدیریت امور پژوهشی در لینک زیر قابل مشاهده است :

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت امور پژوهشی (به روز رسانی شده- پاییز 1401


 • کرسی ها

 شیوه‌نامۀ برگزاری کرسی­ ها

آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی
آ
یین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره


 

 • پژوهانه(گرنت) اعضای هیأت علمی  :

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه
 


 • دریافت کد اخلاق

 روند دریافت کد اخلاق

 رضایت آگاهانه مصاحبه ای

 رضایت آگاهانه پرسشنامه ای

 رضایت نامه شرکت در پژوهش

 نامه استاد راهنما به معاون پژوهشی

 درخواست و تعهد دانشجو

پیش از اعطای کد _ دکتری

 پیش از اعطای کد _ ارشد

 پیش از اعطای طرح


 • آیین نامه های مربوط به تخلفات پژوهشی

آیین نامه

دستورالعمل

منشور

 


 فرم کاربرگ دستیار پژوهشی


 • فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری

 فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
 شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
 شیوه نامه فرصت مطالعاتی  اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت
 فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری
 شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری


 •  درخواست تمدید و ترفیع :

 راهنمای درخواست تمدید و ترفیع


 •  ثبت همایش :

  شیوه نامه ثبت همایش در سامانۀ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC 


 •  دوره تحقیقاتی پسا دکتری :

قرارداد پژوهشگر دوره پسا دکتری با استاد میزبان

کاربرگ الف) مشخصات پژوهشگر پسا دکتری

کاربرگ ب) تقاضا و تعهد نامه پژوهشگر پسا دکتری

آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسا دکتری


 • نشست های علمی :

-ابلاغ بودجه نشست مجازی

نکات مربوط به نشست های علمی

فرم اطلاعات پایانی نشست علمی
درخواست برگزاری نشست علمی (دانشگاهی- ملی)

 فرم قرارداد نشست علمی


 •  همایش ملّی و داخلی :

درخواست برگزاری همایش علمی ملی

قرارداد مقطوع برگزاری همایش علمی


 • تفاهم نامه :

 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان ها (Word) - (Pdf)


 • طرح های پژوهشی :

طرحنامه (مختص طرح های درون واحدی و دانشگاهی)
طرحنامه ( مختص طرح های بین المللی)
فرم داوری طرحنامه ( درون واحدی ، دانشگاهی ، بین المللی )

فرم بررسی اولیه طرح نامه ( پیش از طرح در شورای پژوهشی دانشگاه )

فرم گزارش نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

شیوه نامه تحویل طرح های پژوهشی

قالب طرح ( گزارش نهایی طرح پژوهشی)

توصیه های سیاستی طرح های پژوهشی (مختص های دانشگاهی )

کاربرگ بررسی گزارش نهایی طرح های پژوهشی

قرارداد نظارت بر طرح های پژوهشی


 •  نشریات معتبر:

 راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکتری

شیوه نامه تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی


 • کارگاه های داخلی :

فرآیند جدید انجام - مدرسه علمی کارگاه

فرم قرارداد مقطوع برگزاری کارگاه پژوهشی
پرسشنامه برگزاری کارگاه های پژوهشی


 •  پایان نامه ها و رساله ها :

 شیوه ‏نامه حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی
 شـیوه نامه نظارت بر پایان نامه ها و رسـاله های دانشـجویی
شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی


 • قطب علمی

 آیین نامه تشکیل قطب علمی(مصوب مهرماه 1397)

اصلاحیه آیین نامه قطب علمی


 • هسته های پژوهشی :

 شیوه نامه هسته های پژوهشی(بازنگری آبان1398)
پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Word)
پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Pdf)

لیست هسته های پژوهشی


 •  نشست های کمک به حل مسائل کشور :

 قرار‌داد برگزاری نشست های کمک به حل مشکلات کشور
توصیه‌های سیاستی نشست های کمک به حل مشکلات کشور

فرم پروپوزال نشست


 • دکتری پژوهش محور :

کاربرگ 1
کاربرگ 2
کاربرگ 3
کاربرگ انتخاب واحد
کاربرگ انتخاب استاد راهنما
 فرم گزارش ارزیابی دوم رساله
 فرم گزارش ارزیابی سوم رساله
 فرم ارزشیابی آموزشی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
آیین نامه دوره دکترا
آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل
شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور
جدول برنامه زمان بندی اجرای دوره
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته راهبری رساله دکتری پژوهش محور
دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
شیوه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور
شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی
شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور


 •  تبدیل پایان نامه/رساله به کتاب :

فرم مربوط به تبدیل پایان نامه به کتاب


فرم کارتکس دفاع دانشجوئی


شیوه نگارش قابل قبول ( نام دانشگاه ) به فارسی و انگلیسی


راهنمای دانشجویان برای انتخاب نشریه علمی معتبر


 • آیین نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور

دانلود آیین نامه